Particulieren

Algemene voorwaarden voor particulieren

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk bij middel van een contract van worden afgeweken.


Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn slechts van toepassing als de klant een natuurlijke of rechtspersoon is die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de producten of diensten verwerft of gebruikt.


  1.  Prijsoffertes


Prijsoffertes worden niet in respons op een (bulk)mail gegeven. Een effectieve prijsofferte kan pas na het persoonlijk doorpraten van je fotoproject. De uiteindelijke facturatie gebeurt steeds op basis van de nacalculatie dmv een worksheet.


  2.  Levering van de goederen


De goederen of diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon.


De goederen of diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel.


De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.


De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.


Voor wat betreft eventuele gebreken aan de geleverde goederen wordt toepassing gemaakt van de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen.


Wanneer de verkoper zijn verplichtingen niet nakomt, is de consument, d.i. elke natuurlijke of rechtspersoon, die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de producten of diensten verwerft of gebruikt, gerechtigd een vergoeding te eisen voor de rechtbank overeenkomstig het gemeen recht.


  3. Betalingsvoorwaarden


Onze leveringen zijn contant betaalbaar, of ten laatste 10 dagen na de factuurdatum.


De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering. Deze moet de goederen in hun staat bewaren. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de .... dag na de aangetekende verzending van een aanmaning, kan de overeenkomst door ons van rechtswege en op eenvoudige aangetekend verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper.


Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag, na ingebrekestelling, een intrest op van 1% per maand.


Wanneer een factuur onbetaald blijft gedurende 5 dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning, zal de schuld bovendien worden verhoogd met 10% van het factuurbedrag met een minimum van €75.00. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten.  4.  Gerechtelijke schikkingen


Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.


Alleen de rechtbanken van het Arrondissement Antwerpen zijn bevoegd om geschillen te beslechten.

Fotostudio A Different View

Meestersweg 3 - 2960 Brecht - Antwerp - Belgium

+32 (0)475 24 83 56 - info@volpe.be - BTW BE 0894 508 660