Bedrijven

Algemene voorwaarden voor bedrijven

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk bij middel van een contract van worden afgeweken.


Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn slechts van toepassing tussen ondernemingen, bij handelstransacties die leiden tot het leveren van goederen of het verstrekken van diensten in het kader van een zelfstandige beroepsmatige of economische activiteit.


Het plaatsen van een order impliceert automatisch dat onderstaande voorwaarden aanvaard werden door de opdrachtgever.


 

  1.  Prijsoffertes


Prijsoffertes worden niet in respons op een (bulk)mail gegeven. Een effectieve prijsofferte kan pas na het persoonlijk doorpraten van je fotoproject. De uiteindelijke facturatie gebeurt steeds op basis van de nacalculatie dmv een worksheet.  2.  Levering van de goederen


De goederen of diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon.


De goederen of diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel.


De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.


De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.


Klachten betreffende de geleverde goederen of de verstrekte diensten kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de zeven dagen na levering. Verborgen gebreken dienen onmiddellijk na de ontdekking ervan gemeld te worden.


  3. Betalingsvoorwaarden


Onze leveringen zijn ten laatste betaalbaar 10 dagen na factuurdatum, tenzij contractueel anders bepaald.


Bij niet-tijdige betaling van de factuur op de vervaldag wordt er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een maandelijkse nalatigheidinterest van 1% per maand gevorderd, verhoogd met €20.00 administratieve kosten.


Bovendien wordt, zonder ingebrekestelling, het openstaande factuurbedrag vermeerderd met 10 %, met een minimum van €75.00 ten titel van schadebeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten en contractuele schade, onverminderd andere relevante invorderingskosten.


Afgewerkte foto's zullen pas beschikbaar gesteld worden na volledige betaling van de factuur (hoofdsom + eventuele interesten en kosten).


Goederen die in de studio afgehaald worden, dienen contant bij levering betaald te worden.


  4.  Gerechtelijke schikkingen


Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.


Alleen de rechtbanken van het Arrondissement Antwerpen zijn bevoegd om geschillen te beslechten.

Fotostudio A Different View

Meestersweg 3 - 2960 Brecht - Antwerp - Belgium

+32 (0)475 24 83 56 - info@volpe.be - BTW BE 0894 508 660