About

Over Pierre Volpe

gepassioneerd en professioneel natuur-, model- en naaktfotograaf


Geboren in Merksem (Antwerpen) op 8 februari 1959 als zoon van een Italiaanse (Tronzano) zeeofficier en een Kempense (Poederlee) boerendochter.


Al vanaf mijn jeugd  fascineert de natuur mij. Niet alleen heb ik dingen uit die natuur verzameld en  bestudeerd (ook beroepsmatig), ik heb ze tevens gefotografeerd.

Na het te vroege overlijden van mijn vader (ik was 6 jaar) 'erfde' ik zijn fototoestel (een bokske). Helaas was er geen geld voor 'filmkes' dus bleef het bij kijken door het mat glas. Toch een boeiende wereld, die van de 'camera obscura'.


Voor mijn plechtige communie kreeg ik dan een volautomatische compactcamera (met filmpjes) en kon het fotograferen beginnen. Toch waren de mogelijkheden van dergelijke camera zeer beperkt. Op mijn 16de had ik voldoende geld bijeengespaard om zelf een eerste reflexcamera aan te kopen: een Zenith. Omdat ik vooral de natuur wilde fotograferen moest er een telelens komen. 2 Jaar later had ik dan uiteindelijk genoeg bijeengespaard om me een telelens en een setje macroringen  aan te schaffen. Toen was het hek echt van de dam.

Deze fotografische interesse is later nog versterkt door andere vormen van fotografie en is uitgegroeid tot wat sommigen omschrijven als "een heuse passie" of "een uit de hand gelopen hobby".


Omwille van professionele redenen is die passie noodgedwongen een tijdje stilgevallen. Toch heb ik de draad weer kunnen oppikken. Sinds geruime tijd houd ik me ook bezig met andere vormen van fotografie zoals studiofotografie. Ik had vroeger nooit kunnen denken dat ik zo geboeid zou zijn door het spel van vorm en licht. Dit oefende dan ook een sterke invloed uit op mijn visie op natuurfotografie: weg van het strikt registrerende en meer naar het spel van vormen, kleuren en licht; meer abstract en sfeervoller. In mijn huidige natuurfotografie domineert het gevoel of de sfeer eerder dan 'het pure documentaire karakter' en de 'technische perfectie'.


Na 7 jaren opleiding ben ik afgestudeerd aan de Academie voor Beeldende Kunsten (afdeling fotografiekunst) te Brasschaat. Door deze studies kon ik mijn fotografische technieken verder verfijnen en heb ik kennis gemaakt met nog andere vormen van fotografie. Mijn hoofddoel was 'een andere kijk' op fotografie te krijgen en met 'een ander oog' te kijken naar wat ik fotografeer, hoofdzakelijk de natuur. Door deze studie aan de academie ben ik nog meer geboeid geraakt door het spel van licht en lijnen en heb ik thuis in mijn garage een eigen fotostudio uitgebouwd.


Omdat voor mij de beelden belangrijker zijn dan de apparatuur en ik niet houd van hardwarefetishisme, ga ik hier niet in op de toestellen, noch de lenzen of de flitsers die ik momenteel gebruik. 

"Ce n'est pas l'appareil qui prends la photo. Ce sont les yeux, le coeur, le ventre, tous ├ža...". (J.H.Lartigue (1894-1986))


Je herkent een goede kok immers ook niet aan zijn potten en pannen maar aan de gerechten die hij serveert. En ja, smaken kunnen nu eenmaal verschillen, zowel in het restaurant als in de fotografie. Gelukkig maar, zou ik denken.


Ondanks al die boeiende vormen van fotografie - elk met hun eigen specifiek karakter -  blijft de aantrekking tot de natuurfotografie en de studiofotografie het grootst, wat in mijn portfolio duidelijk tot uiting komt.


Op 1 april 2010 (nee het is geen aprilgrap) werd dan uiteindelijk begonnen met de aanbouw van een nieuwe studio/leslokaal. De garage was al langer te klein voor een deel van mijn fotoprojecten. En lesgeven in de woonkamer mag dan wel een gezellige en huiselijke sfeer hebben maar het is nu ook niet bepaald optimaal.


"Van alle dingen is 'eenvoud' het moeilijkst weer te geven!"


About Pierre Volpe

passionate and professional nature, model and fine-art photographer


Born in Merksem (Antwerp) on february 8, 1959 as the son of an Italian sea officer and a Flemisch farmers daughter.


Already from childhood I was fascinated by nature. I didn't only collected and studied nature (also professionally), I also photographed it.

After my father died (I was 6 years of age) I inherited his camera (a box). Unfortunately there was no money for the films needed. So I had to be satisfied with looking through the lens. Still a fascinating world, that of the 'camera obscura'.


When I did my solemn Communion I got a full-automatic compact camera (this time with films) so the 'real' photography could start. Still the possibilities of such a camera are rather limited. When I was 16 I saved enough to buy my first reflex camera: a Zenith. Because I wanted to mainly photograph nature, I needed a telelens. 2 years later I earned enough money to buy myself a telelens and a set of macro rings.


This photographic interest was also intensified by other forms of photography and has grown to what some people describe as "a real passion" or "an exuberant hobby".

Because of professional reasons this passion unfortunately has come to a standstill for a while.


Luckily after a while I was able to pick up the thread again. Since a while I'm also involved with other forms of photography like studio photography. Never before I could have imagined that I would have been so fascinated by the play of light and forms. This interest has had a serious influence on my vision about nature photography; more abstract and less documentary, more like the play of light, colours and forms and less strictly registration. In my actual nature photography the atmosphere or the feeling dominates above the strictly technical perfect shoot.


After 7 years  I finished my studies in photography art at an academy for fine arts . This way I was able to refine my photographic techniques and I was able to discover new forms of photography. My main goal, however, was to get "a different view" on photography, mainly nature photography. Due to these studies at the academy, I also got more fascinated by the play of light and shadow, lines and forms. The fascination was even so strong that I turned my garage into my own photo studio at home.


Because I think that photo's are of more importance than the equipment and because I dislike any form of hardware-fetishism, I won't tell anything here about the camera's, the lenses nor the studio equipment I use. You also don't recognize a good chef by his equipment but by his servings. And yes, tastes differ, as well in the restaurant as in photography. Fortunately, I'd say.


In spite of all these fascinating forms of photography (each with their own specific characteristics) the attraction to nature photography and studio photography is very dominant which shows in my portfolio.


On April 1, 2010 finally we started the building of a brand new studio/classroom next to our house. The garage-studio was too small for some of my photography projects and teaching photography in our living room may be cosy, it's far from optimal or efficient.


"Of all things, 'simplicity' is the hardest thing to illustrate !"

Fotostudio A Different View

Meestersweg 3 - 2960 Brecht - Antwerp - Belgium

+32 (0)475 24 83 56 - info@volpe.be - BTW BE 0894 508 660